snowflakes
Ідеальна локація

Будинок розташований у Шевченківському районі Львова, що забезпечить мешканцям зручність навколишньої інфраструктури та переміщення.

Комплекс преміум-класу

Преміум-клас від компанії «НоваБудова» – це житло, в якому прораховано все до дрібниць. Це престижність, надійність і комфорт європейського взірця.

Сучасні системи

Весь будинок буде обладнано сучасними ліфтовими, протипожежними системами, а також системами безпеки і охорони. Він матиме власний підземний паркінг і котельню для обігріву.


Ідеальна локація
Комплекс преміум-класу
Сучасні системи

Квартири в ЖК «Щасливий» PLATINUM у Львові від забудовника

ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові

Проспект В'ячеслава Чорновола

вул. В'ячеслава Чорновола
160

Квартир

22

Поверхів

9181

Загальна площа

Будується

Є квартири у продажу

Парковка: Є

Стоянка: Є

Локація та інфраструктура

Будинок споруджується у перспективному районі Львова на проспекті В’ячеслава Чорновола. Інфраструктура району добре розвинена, відмінна транспортна розв’язка. Супермаркети, школи, басейн та фітнес-центр розташовані в межах 10 хв. пішої доступності.

Будівництво

Зве­де­ння бу­дин­ку від­бу­ває­ть­ся за про­від­ни­ми тех­но­ло­гі­ями. Вен­ти­льо­ва­ний фа­сад та ут­еп­лен­ня мі­не­раль­ною ва­тою за­без­печ­ать ос­об­ли­вий мік­ро­клі­мат, стій­кі­сть до зов­ніш­ніх впли­вів та від­мі­нну зву­ко­із­оля­цію. За­лі­зо­бе­тон­ний мо­но­літ га­ран­ту­ва­ти­ме міц­ні­сть та дов­го­лі­ття ва­шо­го жит­ла. Но­віт­ній бу­ди­нок міс­ти­ти­ме три ліф­ти та влас­ну га­зо­ву ко­тель­ню. Ви­тон­че­нос­ті спо­ру­ді до­да­дуть па­но­рам­ні вік­на.

Безпека

22-по­­вер­­хо­­вий бу­­ди­­нок бу­­де об­­лад­­на­­но комп­­лек­­сни­­ми сис­­те­­ма­­ми по­­жеж­­ної без­­пе­­ки та за­­хис­­ту. По­­жеж­­ний ліфт з ре­­жи­­мом тран­­спор­­ту­­ван­­ня по­­жеж­­них під­­роз­­ді­­лів – уні­­каль­­ний об’єкт но­­во­­го по­­ко­­лін­­ня.

Внутрішній двір

Меш­кан­ці бу­дин­ку ма­ти­муть уні­каль­ну мож­ли­вість на­со­лод­жу­ва­тись місь­ки­ми пей­за­жа­ми з прос­то­рих те­рас. За­тиш­ний внут­ріш­ній двір доз­во­лить вам про­во­ди­ти віль­ний час на сві­жо­му по­віт­рі. А су­час­ні ди­тя­чі май­дан­чи­ки ста­нуть улюб­ле­ним міс­цем ма­лень­ких жи­те­лів комп­лек­су.

Сервісна підтримка в лобі з ресепшеном

Па­но­рам­ні вік­на та те­ра­си – це да­ле­ко не єди­ні мар­ке­ри жит­ла біз­нес-кла­су. Крім цьо­го, бу­ди­нок міс­ти­ти­ме хол з ре­сеп­ше­ном – своє­рід­ний ко­му­ні­ка­цій­ний ву­зол комп­лек­су. Та­кож в ло­бі бу­де від­ве­де­но міс­це для ко­ля­соч­ної.

Сучасна система охорони

Ці­ло­до­бо­ве ві­део­спос­те­ре­жен­ня та охо­ро­на ком­плек­су га­ран­ту­ва­ти­муть вам без­пе­ку кож­ної ми­ті. Будь­те пев­ні, що ніх­то не по­тур­бує ва­ше доз­ві­лля, ад­же при­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія є зак­ри­тою від сто­рон­ніх.

Власна інфраструктура

2 із 22 по­вер­хів бу­дуть приз­на­че­ні для біз­не­су. Тут ви знай­де­те ка­фе­те­рії, рес­то­ра­ни, бу­ті­ки, офіс­ні при­мі­щен­ня та ін­ші зак­ла­ди сер­ві­су. Ви змо­же­те ор­га­ні­зу­ва­ти біз­нес-ланч без­по­се­ред­ньо у жит­ло­во­му комп­лек­сі або ж зро­би­ти за­чіс­ку не по­ки­да­ючи бу­дин­ку. Це сут­тє­ва еко­но­мія ча­су, який ви змо­же­те про­вес­ти з рід­ни­ми.

Підземний паркінг з відеонаглядом та охороною

Сут­тє­вою пе­ре­ва­гою ЖК є прос­то­рий під­зем­ний пар­кінг. Він дасть мож­ли­вість збе­рі­га­ти ав­то­мо­бі­лі в без­пе­ці та за­хис­тить їх від нес­при­ят­ли­вих зов­ніш­ніх чин­ни­ків. Під­зем­ний пар­кінг знач­но зао­ща­дить прос­тір при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії.

Інфраструктура

хв
 • Басейн"Sportlife"
 • ТРЦ "Інтерсіті"
 • Заправка "ОККО"
 • Супермаркет "Арсен"
 • Школи
 • Дитячі садки
 • Оперний театр
 • ТРЦ "Forum Lviv"
 • Площа Ринок
 • Високий замок
 • Готель "Leopolis"
 • ЛНУ ім. Івана Франка
 • "Grand" готель
10 хв
20 хв
 • Залізничний вокзал
 • НУ "Львівська політехніка"
 • Аеропорт
 • ТРЦ "Victoria Gardens"
25 хв
30 хв
 • Автовокзал
 • ТРЦ "King Cross Leopolis"

Відгуки

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Ліка Роман

Ліка Роман Міс Україна 2007 року

Я вибрала компанію «НоваБудова» тому, що вважаю: житло має бути якісним і комфортним. Для всіх львів`ян швидкий доступ до центру є головною умовою активного життя. Є де прогулятися і "відійти" від міської суєти. Вірю, що буду щаслива в ЖК «Щасливий»!

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк Найсильніша людина планети

«НоваБудова» на мою дум­ку, ду­же пер­спек­тив­на ком­па­нія. Це лю­ди, які дот­ри­му­ються сво­го сло­ва. На да­ний мо­мент, я ду­же за­до­во­ле­ний тим, що бу­дин­ки бу­ду­ють­ся якіс­но і вит­ри­му­ють­ся тер­мі­ни зда­чі їх в екс­плуа­та­цію! Ви са­мі мо­же­те при­їха­ти і по­ди­ви­ти­ся в яко­му ста­ні здаються квар­ти­ри, під'їз­ди, схо­до­ві клі­тки. Осо­би­сто нас — влаш­то­вує все!

Про забудовника

«НоваБудова»

Інвестиційно-будівельна компанія, що з 2005 року спеціалізується на сегменті житлової нерухомості. Житлові комплекси, що реалізуються «НоваБудовою», розташовані в затишних районах ближнього передмістя Києва та у Львові, і завжди поєднують у собі надійне будівництво, приємну атмосферу і продуману інфраструктуру.

0+ Житлових комплексів реалізуємо
0+ Будинків збудовано
0+ побудованих м2
0+ Щасливих сімей заселено
0+ Років досвіду в нерухомості
Новини
Зворотній відлік вже розпочався: інвестуйте вигідно в житло бізнес-класу! На днях подорожчання!

Размышляете, как начать новую страницу своей жизни? Инвестируйте в жилье премиум класса в ЖК «Щасливий» PLATINUM и ощутите настоящий комфорт и качество. Успейте приобрести жилье по выгодным предложениям, ведь цены закономерно увеличиваются!

Всі новини