Переваги комплекcу

Найкращі локації
Все головне у кроковій доступності, а краєвиди з вікон вражають

Комерційні приміщення
Ваш бізнес поруч із домом

Безпека власного простору
Зелена зона, дитячий майданчик під охороною комплексу

Сервісна підтримка будинку
Консьєрж–сервіс у холі будинку

Поєднання комфорту і стилю
Через сучасні планування та продуману інфраструктуру

Квартири з терасами
VIP–апартаменти для розкішного життя

Інвестуй надійно
Компанія «НоваБудова» — один з лідерів ринку нерухомості серед забудовників країни. Прекрасна репутація, цікаві проекти, підтримка вже зданих в експлуатацію будинків і вигідні умови придбання квартир, залучають інвесторів у наші житлові комплекси. А наявність комерційних приміщень у ЖК дозволяє будувати і розвивати власний бізнес. Наші житлові комплекси поєднують європейські стандарти і сучасні технології будівництва для вашого комфортного життя, а ландшафтний дизайн та облаштована територія створюють додаткове відчуття затишку
0+
Житлових комплексів реалізуємо
0+
Будинків збудовано
0+
Побудованих м2
0+
Щасливих сімей заселено
0+
Років досвіду в нерухомості
На сайт забудовника

Квартири в ЖК «Щасливий» PLATINUM у Львові від забудовника

ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові
ЖК «Щасливий» PLATINUM новобудови у Львові

Проспект В'ячеслава Чорновола

вул. В'ячеслава Чорновола
160

Квартир

22

поверхи

9181

Загальна площа

Будується

Є квартири у продажу

Парковка: Є

Стоянка: Є

Локація та інфраструктура

Будинок споруджується у перспективному районі Львова на проспекті В’ячеслава Чорновола. Інфраструктура району добре розвинена, відмінна транспортна розв’язка. Супермаркети, школи, басейн та фітнес-центр розташовані в межах 10 хв. пішої доступності.

Будівництво

Зве­де­ння бу­дин­ку від­бу­ває­ть­ся за про­від­ни­ми тех­но­ло­гі­ями. Вен­ти­льо­ва­ний фа­сад та ут­еп­лен­ня мі­не­раль­ною ва­тою за­без­печ­ать ос­об­ли­вий мік­ро­клі­мат, стій­кі­сть до зов­ніш­ніх впли­вів та від­мі­нну зву­ко­із­оля­цію. За­лі­зо­бе­тон­ний мо­но­літ га­ран­ту­ва­ти­ме міц­ні­сть та дов­го­лі­ття ва­шо­го жит­ла. Но­віт­ній бу­ди­нок міс­ти­ти­ме три ліф­ти та влас­ну га­зо­ву ко­тель­ню. Ви­тон­че­нос­ті спо­ру­ді до­да­дуть па­но­рам­ні вік­на.

Безпека

22-по­­вер­­хо­­вий бу­­ди­­нок бу­­де об­­лад­­на­­но комп­­лек­­сни­­ми сис­­те­­ма­­ми по­­жеж­­ної без­­пе­­ки та за­­хис­­ту. По­­жеж­­ний ліфт з ре­­жи­­мом тран­­спор­­ту­­ван­­ня по­­жеж­­них під­­роз­­ді­­лів – уні­­каль­­ний об’єкт но­­во­­го по­­ко­­лін­­ня.

Внутрішній двір

Меш­кан­ці бу­дин­ку ма­ти­муть уні­каль­ну мож­ли­вість на­со­лод­жу­ва­тись місь­ки­ми пей­за­жа­ми з прос­то­рих те­рас. За­тиш­ний внут­ріш­ній двір доз­во­лить вам про­во­ди­ти віль­ний час на сві­жо­му по­віт­рі. А су­час­ні ди­тя­чі май­дан­чи­ки ста­нуть улюб­ле­ним міс­цем ма­лень­ких жи­те­лів комп­лек­су.

Сервісна підтримка в лобі з ресепшеном

Па­но­рам­ні вік­на та те­ра­си – це да­ле­ко не єди­ні мар­ке­ри жит­ла біз­нес-кла­су. Крім цьо­го, бу­ди­нок міс­ти­ти­ме хол з ре­сеп­ше­ном – своє­рід­ний ко­му­ні­ка­цій­ний ву­зол комп­лек­су. Та­кож в ло­бі бу­де від­ве­де­но міс­це для ко­ля­соч­ної.

Сучасна система охорони

Ці­ло­до­бо­ве ві­део­спос­те­ре­жен­ня та охо­ро­на ком­плек­су га­ран­ту­ва­ти­муть вам без­пе­ку кож­ної ми­ті. Будь­те пев­ні, що ніх­то не по­тур­бує ва­ше доз­ві­лля, ад­же при­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія є зак­ри­тою від сто­рон­ніх.

Власна інфраструктура

Житловий комплекс має власну розвинену інфраструктуру, важлива частина якої – супермаркет “Сільпо”, який буде на першому поверсі! Наявність такого великого мережевого супермаркету не лише рідкість для житлових будинків, яка вказує на високий статус проекту. Головне – це зручність наших жителів, адже тепер купівля всього необхідного займатиме лічені хвилини!

Підземний паркінг з відеонаглядом та охороною

Сут­тє­вою пе­ре­ва­гою ЖК є прос­то­рий під­зем­ний пар­кінг. Він дасть мож­ли­вість збе­рі­га­ти ав­то­мо­бі­лі в без­пе­ці та за­хис­тить їх від нес­при­ят­ли­вих зов­ніш­ніх чин­ни­ків. Під­зем­ний пар­кінг знач­но зао­ща­дить прос­тір при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії.

Інфраструктура

хв
 • Басейн"Sportlife"
 • ТРЦ "Інтерсіті"
 • Заправка "ОККО"
 • Супермаркет "Арсен"
 • Школи
 • Дитячі садки
 • Оперний театр
 • ТРЦ "Forum Lviv"
 • Площа Ринок
 • Високий замок
 • Готель "Leopolis"
 • ЛНУ ім. Івана Франка
 • "Grand" готель
10 хв
20 хв
 • Залізничний вокзал
 • НУ "Львівська політехніка"
 • Аеропорт
 • ТРЦ "Victoria Gardens"
25 хв
30 хв
 • Автовокзал
 • ТРЦ "King Cross Leopolis"

Відгуки

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Олена Луценко

Олена Луценко Переможниця шоу "Голос Країни" 2018 року

Для ме­не ве­ли­ка ра­дість ма­ти квар­ти­ру в ЖК «Щасливий» від "НоваБудова". Ме­ні тут ду­же по­до­ба­єть­ся. Пер­ше, що ме­не зди­ву­ва­ло — ди­зайн бу­дин­ків: приєм­на гам­ма ко­льо­рів, що гар­но пі­діб­ра­ні один до од­но­го. Ра­діс­на па­літ­ра, яка від­різ­ня­єть­ся від усіх ін­ших спо­руд. Квар­ти­ра ме­ні теж ду­же спо­до­ба­ла­ся. Во­на якіс­но зроб­ле­на і не бу­ло та­ких мо­мен­тів, які пот­ріб­но бу­ло б пе­ре­ро­би­ти. Я щас­ли­ва, що мо­жу тут жи­ти!

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк Найсильніша людина планети

«НоваБудова» на мою дум­ку, ду­же пер­спек­тив­на ком­па­нія. Це лю­ди, які дот­ри­му­ються сво­го сло­ва. На да­ний мо­мент, я ду­же за­до­во­ле­ний тим, що бу­дин­ки бу­ду­ють­ся якіс­но і вит­ри­му­ють­ся тер­мі­ни зда­чі їх в екс­плуа­та­цію! Ви са­мі мо­же­те при­їха­ти і по­ди­ви­ти­ся в яко­му ста­ні здаються квар­ти­ри, під'їз­ди, схо­до­ві клі­тки. Осо­би­сто мене — влаш­то­вує все!

Ліка Роман

Ліка Роман Міс Україна 2007 року

Я вибрала компанію «НоваБудова» тому, що вважаю: житло має бути якісним і комфортним. Для всіх львів`ян швидкий доступ до центру є головною умовою активного життя. Є де прогулятися і "відійти" від міської суєти. Вірю, що буду щаслива в ЖК «Щасливий»!

Новини
Квартира від «НоваБудова» – головний подарунок для переможця шоу «Голос країни–10»!

Уже багато років поспіль компанія «НоваБудова» є офіційним партнером проєкту «Голос країни» на телеканалі «1+1» – кращого музичного шоу України. Цей конкурс відкрив уже не одну яскраву зірку на музичному небосхилі нашої країни.

Вітаємо зі святами й підводимо підсумки 2019 року

Дорогі жителі та інвестори «НоваБудова»! Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо в кожен дім любові і миру, тепла і благополуччя. Нехай наступний 2020 рік подарує вам багато радості і щастя!

Всі новини